12
آگوست

واحد کنترل کیفی شرکت

تشریح اعمال کنترل کیفیت جامع و مراحل آن :
منظور از کنترل کیفیت، تعیین و بکارگیری روشی است که با برنامه منظم کارشناسی موجبات تولید محصولی مطابق با استانداردهای لازم را فراهم نماید.
واحد کنترل کیفیت یک بخش مهم در تمام کارخانجات صنعتی و بخصوص صنایع غذایی و صنایع خوراک دام و طیور می باشد که وظیفه آن از ابتدای ورود مواد اولیه و حتی قبل از خرید مواد اولیه شروع و نهایتاً تا خروج محصول از کارخانه ادامه دارد و کیفیت محصول با فرض تکنولوژی مناسب و پرسنل ماهر مستقیماً وابسته به این قسمت می باشد و بدون داشتن بخش قوی کنترل کیفیت، عملاً مرغوبیت کالا غیر ممکن است.
ما با کنترل کیفی دقیق باعث افزایش کیفیت غذای دام و طیور و کاهش عوامل بیماریزا و به دنبال آن افزایش کیفیت غذای انسان ها می شویم.
اصول GMP در كارخانجات خوراك دام و طيور :
با روند جهاني شدن اقتصاد و تشكيل زنجيره هاي اقتصادي به هم پيوسته در تمامي عرصه هاي توليد از جمله خوراك دام و طيور، ضرورت دستيابي به اصول كلي و جامع ناظر بر توليد در عرصه جهاني به امري مهم بدل شده است، در سالهاي اخير كيفيت خوراك دام و طيور بطور جدي مورد توجه قرار گرفته است هدف از اين مباحث استاندارد سازي كيفيت خوراك دام و طيور بوده كه در ايمني غذاي انسان نقش اساسي دارد .
تعريف GMP :
(GMP ( Good Manufacturing Practice يا عمل صحيح توليد در برگيرنده اصولي است كه مقدمه اي براي تضمين كيفيت و سلامت محصول در تمامي عرصه هاي توليد مي باشد ، در انطباق GMP با توليد خوراك دام و طيور مستندات اتحاديه اروپا در رابطه با بهداشت خوراك دام و طيور ( ۱۸۳/۲۰۰۵ ) نيازمنديهاي بهداشت و سلامت را براي تمامي زنجيره مواد غذايي اعم از مواد اوليه و افزودنيها و محصول نهايي مشخص نموده است.
اين تلاش مجموعه اي از GMP و سيستم HACCP ( آناليز مخاطرات و كنترل نقاط بحراني ) را در يك جا جمع آوري نموده است و همچنين با پايه گذاري قوانين كاربردي ( of Practice Codes ) در زنجيره تغذيه دام اصول علمي را ارائه نموده است.
امروزه GMP دروازه ورود به بازارهاي جهاني و منطقه اي و رقابت در بازارتجارت داخلي و خارجي است .
كاربرد و اهداف GMP :
قوانين GMP يا عمليات صحيح توليد در بخش خوراك دام براي توليد، انبارداري، جابجايي، حمل‌ونقل، فروش خوراك آماده، مواداوليه خوراك، پيش‌مخلوط‌ها، افزودنيها و مكمل‌ها تدوين و گردآوري شده است.
۱- هدف از مجموعه قوانين GMP محصول اطمينان از رعايت دائمي شرايط قانوني توليدكنندگان محصولات و خدمات در مورد ايمني انسان، دام و محيط‌ زيست است.
۲- سيستم كنترل زنجيره‌اي فروش منسجم در بخش‌هاي دامي مبتني بر توانايي‌هاي مجموعه توليدي است تا نشان دهد كه سيستم كنترل مي‌تواند كيفيت محصول را تضمين كند. توليد خوراك دام توسط مجموعه توليدي مورد تاييد GMP به عنوان شرطي در برنامه كنترل زنجيره‌اي تشكل‌هاي عرضه‌كننده محصولات دامي گنجانده شده است.
۳- براي دسترسي به كيفيت پايه بر مبناي قوانين GMP در بخش توليد خوراك دام بايد موارد زير را در نظر گرفت :
– استفاده از مكمل‌ها و داروهاي دامي
– سطح و ميزان مواد ناپذيرفتني و ناخواسته
– روش‌هاي بهداشتي كار (كنترل شرايط باكتريولوژيك)
۴- واحدهاي توليدي بايد نشان دهند كه تمام اقداماتشان مطابق با قوانين GMP است. چنانچه يك واحد توليدي از بخش‌هاي متعدد تشكيل شده باشد، هريك از بخش‌ها بايد از نظر GMP مورد تاييد باشند.
۵- چنانچه واحد توليدي محصولات و خدمات چند شخصيت حقوقي را در يك محل عرضه مي‌كند، فعاليت تمام اين شخصيت‌هاي حقوقي بايد تحت قوانينGMP قرار داشته باشند.
۶- قوانين GMP از نگرش نظام HACCP (تحليل خطرات و كنترل نقاط بحراني) تبعيت مي‌كند. HACCP شامل تحليل تمام ارتباطات در فرايند توليد است و شناسايي و مستندسازي خطرات احتمالي كيفيت محصول و سلامتي آنرا بر عهده دارد. تمام مخاطرات احتمالي در مورد كيفيت محصولات و سلامتي آنها بايد به نحو مناسبي توسط شيوه‌ها و دستورالعمل‌هاي تجويز شده كنترل شوند.
گروهاي هدف GMP در خوراك دام و طيور
عبارتند از واحدهاي توليدكننده خوراك آماده، كنسانتره‌ها و مكمل‌ها كه به شخص سوم براي عرضه به بازار، توليد، انبار، جابجايي يا حمل‌ونقل عرضه مي‌كنند. هدف از قوانين GMP اطمينان از انجام مراحل انبار، توليد، جابجايي و حمل‌ونقل به نحوه صحيح جهت عرضه محصول منطبق با قوانين و استانداردهاي تعيين شده توسط گروههاي هدف مي‌باشد.
– الزامات GMP در كارخانه هاي خوراك دام وطيور
GMP كليه مراحل توليد رادر بر مي گيرد. از نقطه شروع تا اختتام توليد GMP اصول خودراتعريف مي كند به طور كلي GMP الزاماتي رابه شرح زير در نظر ميگيرد:
۱- ساختمان وتاسيسات :
كارخانه هاي خوراك دام بايد به گونه اي طراحي شوند:
۱- از ورود آلودگي و همچنين ناقلين اين عوامل به داخل مجموعه جلوگيري نمايند.
۲- روند عمليات توليد ، نگهداري و پاكسازي را تسهيل نموده و آلودگي خوراك را به حداقل برسانند.
۳- مخازن ، لوله ها ، و تجهيزات از مواد مناسب كه قابليت آلودگي كمتر و پاكسازي بيشتر دارند تهيه شود.
۴- آب مورد مصرف داراي استاندارد هاي بهداشتي و كيفيت براي توليد خوراك دام باشد.
۵- فاضلاب و مواد زايد به نحو بهداشتي دفع گردند.
۲ – توليد، فرآوري، نگهداري، حمل و نقل و توزيع خوراك دام و مواد اوليه
الف : كليه دست اندركاران كارخانجات خوراك دام در قبال اصول GMP مسئوليت دارند.
ب : در كليه مراحل توليد مخاطرات بهداشت GMP شامل موارد ذيل بوده كه عناصر مديريت توليد مسئول كنترل آن مي باشند.
۱ – ورود آلودگي در چرخه توليد از خارج
۲ – افزايش ميزان آلودگي از حد مجاز بدليل شرايط نگهداري يا فرآوري نامطلوب
۳ – عملكرد نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات :
الف – تمامي ابزارهاي كميت سنج ( ترازوها ، دماسنجها و … ) بايد داراي برنامه كاليبراسيون باشند.
ب – تمامي دستگاه ها بايد داراي دستورالعمل نحوه كار با دستگاه باشند.
۴ – روشهاي بازرسي و كنترل :
الف – شامل تمامي حلقه هاي زنجيره توليد مي باشد.
ب – داراي زمانبندي منظم و سيستم آرشيو مستندات مي باشد.
ج – سيستمهاي بازرسي بايد براساس ارزيابي مخاطرات عيني و متناسب با شرايط طراحي و اجرا گردند.
بديهي است كه اين سيستم ها بايد با استانداردهاي بين المللي درخصوص بازرسي و كنترل مطابقت داشته باشد.
۵ – نمونه برداري ، آزمايش و كنترل در تمام مراحل توليد
الف – هر كارخانه خوراك دام بايد داراي واحد كنترل كيفيت ( Quallity Control ) باشد.
ب – نمونه برداري ها براساس اصول استاندارد نمونه برداري و رعايت اندازه ها و مقادير توسط واحد كنترل كيفيت صورت پذيرد.
ج – كنترل هاي حين توليد و بازرسي مراحل فرآوري به عهده واحد كنترل كيفيت است.
د – آزمايشگاه داخلي يا آزمايش اكروديته براي همكاري بايد داراي شرايط استاندارد باشد.
ه – هر آزمايشگاه آناليز و ميكروبي مواد غذايي بايد داراي واحد تضمين كيفيت باشد.
۶ – نشانه گذاري يا ليبل
نشانه يا Lable بايد منطبق بر كليه الزامات قانوني و اطلاعات مربوط به خوراك دام و طيور باشد.
۷ – رديابي و ثبت سوابق خوراك دام و مواد اوليه
قابليت رديابي خوراك دام، مواد اوليه و افزودني‌ها بايد از طريق ثبت مناسب اطلاعات براي فراخواني و جمع آوري به موقع و موثر محصولاتي كه اثرات نامطلوب (قطعي و يا محتمل) بر سلامتي مصرف‌كنندگان دارند، ميسر شود.
۸ – آموزش كاركنان :
همه كاركناني كه با توليد، انبارداري و جابجائي خوراك دام در ارتباط هستند بايد به حد كافي آموزش‌ ديده و در خصوص نقش و مسئوليت خويش درحفظ ايمني غذايي آگاه باشند.
مخاطرات بهداشتي مرتبط با خوراك دام
خوراك دام و مواد اوليه آن بايد داراي استانداردهاي ايمني باشند.
ميزان مواد نامطلوب در خوراك دام بايد حداقل باشد تا اندازه تجمعي آن در غذاي انسان كمتر ازميزان مخاطره انگيز (براي سلامت انسان) باشد.
يادآوري۱- مقررات كدكس در مورد حداكثر مجاز باقيمانده ها (MRL) و حداكثر مجاز باقيمانده مواد خارجي در خوراك دام بايد رعايت شود.
يادآوري۲- حداكثر ميزان باقيمانده هاي تعيين شده براي غذاي انسان (مانند مقررات كدكس)، در تعيين حداقل استانداردهاي ايمني خوراك دام مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
اقدامات بهداشتي و كنترل آفات :
خوراك دام و مواد اوليه، ماشين‌آلات فرآوري، تجهيزات نگهداري و محيط اطراف آنها بايد از نظافت لازم برخوردار بوده و برنامه هاي موثر در كنترل آفات بايد در مورد آنها اجرا شود.
وسايل و تجهيزاتي كه در توليد، فرآوري، حمل و نقل، انبارداري، انتقال، جابجايي و توزين خوراك دام استفاده مي‌شوند بايد به صورت كاملاً تميز نگهداري شوند.
يادآوري- برنامه هاي پاكيزه سازي بايد موثر باشند و به نحوي اجرا گردند كه باقيمانده پاك‌كننده‌ها و گندزداها را به حداقل برسانند.
نقش سازمان دامپزشكي :
مهمترين عوامل ايجاد بيماري ها ، باكتري ها خصوصا سالمونلا ومهمترين منبع انتقال آلودگي به انسان فرآورده هاي دامي است،سازمان دامپزشكي كشور مسووليت سلامت خوراك دام و طيور را بر عهده داشته و در بررسي بيماري هاي دامي شناسايي مناطق و منابع آلوده راه سرايت و طرز انتشاربيماري ها خود را مسول و موظف به رعايت قانون مي داند نظارت بهداشتي چراگاه ها ، مراتع و نظارت بر كارخانه هاي خوراك دام ، ورود و صدور هر نوع مواد غذايي متراكم و مكمل هاي غذايي دام از ديگر وظايف سازمان دامپزشكي كشور است .
از ديگر برنامه هاي آينده سازمان دامپزشكي به منظور ارتقاي سطح كيفي و بهداشتي خوراك دام ، طيور و آبزيان مواردي به شرح ذيل مي باشد
۱-استمرار فعاليت كميته علمي وفني كارخانجات تهيه خوراك دام ، كنسانتره و مراكز تبديل ضايعات كشتارگاهي
۲- بهره گيري از مشاوره مراجع بين المللي ذي صلاح در قالب همكاري مشترك پروژه اي
۳- اعمال اصول GMP در كارخانجات تهيه خوراك و مراكز نگهداري مواد اوليه مربوطه .
۴- اجراي سامانه HACCP دركليه مراحل توليد خوراك دام وطيور
۵- گسترش وتوسعه فرهنگ بسته بندي و برچسب گذاري خوارك آماده دامي
۶- توسعه نظارت هاي بهداشتي در كليه مراحل تهيه خوارك از مبدا توليد يا واردات تا تهيه محصول نهايي و مصرف آن
۷- تغيير وضعيت و بهينه سازي ساختار حمل و نقل خوراك دام و ارتقاي سطح بهداشت آن
۸- راه اندازي واحدهاي شتسشو و ضد عفوني كاميون هاي حمل و نقل مواد و خوراك دامي قبل وبعد از بارگيري و تخليه
۹- اجراي آيين نامه ها و دستور العمل هاي بهداشت سازمان دامپزشكي در زمينه شرايط بهداشتي واصول فني انبارها و مراكز فرآوري خوراك دام در واحدهاي پرورش دام در هنگام صدور و يا تمديد پروانه بهداشت اين مراكز
۱۰-آموزش ناظرين بهداشت مديران و شاغلين مراكز پرورشي دام طيور و آبزيان و كارخانجات توليد خوارك دام
۱۱- جايگزيني روش استفاده از خوراك دام آماده به جاي توليد خوراك در واحدهاي پرورشي دام طيور و آبزيان .
آزمایشگاه و کنترل کیفیت پایداران پویا شیمی کار :
واحد کنترل کیفیت کارخانه خوراک دام و طیورپایداران پویا شیمی کار شامل کارشناسان کنترل کیفیت ،آزمایشگاه ،تغذیه و جیره نویسی می باشد.آزمایشگاه کارخانه مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های آنالیز مواد غذایی شامل دستگاه کجلدال و سوکسله،اسپکتوفتومتردیجیتال،دستگاه پتاسیو متر،رطوبت سنج دیجیتال،کوره الکتریکی و آون می باشد که با توجه به وجود نیروهای متخصص و مجرب آزمون های آنالیز شیمیایی،میکروبی،آفلاتوکسین و فلزات سنگین را انجام می دهد.
آزمون های شیمیایی شامل اندازه گیری رطوبت، پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر، کلسیم، فسفر، نمک و افلاتوکسین می باشد.
شرح عملیات:
در بدو ورود، مواد اولیه خریداری شده توسط کارشناس کنترل کیفی مورد بازدید اولیه قرار گرفته و از لحاظ فیزیکی ارزیابی می گردد و نمونه گیری های لازم انجام و جهت آنالیز به آزمایشگاه واحد ارسال می گردد.نمونه مواد اولیه ارسالی توسط آزمایشگاه آنالیز شیمیایی، میکروبی و آفلاتوکسین گردیده و در صورت تایید به کارشناس تغذیه و جیره نویسی تحویل نموده تا بر اساس آن جیره نویسی مناسب انجام پذیرد.
محصولات تولیدی نیز به صورت روزانه و هر بچ تولید نمونه گیری شده و بعد از انجام آزمون های مختلف و تایید واحد کنترل کیفیت به مشتریان ارائه می گردد.
تمامی مراحل و عملیات انجام شده در واحد کنترل کیفیت بر اساس دستورالعمل ها و قوانین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان استاندارد ملی ایران می باشد.
محصولات این واحد تولیدی شامل دان آماده طیور و کنسانتره دامی بوده که بصورت پلت می باشد . کلیه محصولات بر اساس دستورالعمل GMP سازمان دامپزشکی کشور و استانداردهای جهانی ISO 9001 ،ISO 22000 ،HACCP Scheme واستانداردهای شماره ۶۰۵ و ۳۷۷۴ موسسه استاندارد و تحقیفات صنعتی ایران تولید می گردد .
مواد اولیه:
تمامی مواد اولیه مورد مصرف در خوراک دام و طیور این واحد تولیدی از مراکز پخش معتبر تهیه گردیده و بعد از انتقال به کارخانه توسط واحد کنترل کیفیت مورد بازدید قرارگرفته و نمونه گیری های لازم جهت ارسال به آزمایشگاه کنترل کیفی انجام می شود .در صورتی که مواد اولیه کیفیت لازم را دارا باشند وارد چرخه تولید می گردند.
آزمایش:
این واحد تولیدی دارای آزمایشگاه آنالیز شیمیایی که مجهز به پیشرفته ترین دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی بوده و می تواند آزمایشهای مورد نیاز شامل اندازه گیری رطوبت – پروتئین خام – چربی خام – فیبر خام- خاکستر کل- کلسیم – فسفر – سدیم – پتاسیم – فلوراید – نمک – انرژی و اندازه گیری آفلا توکسین را انجام دهد .در ضمن آزمایشهای میکروبی و فلزات سنگین نیز توسط آزمایشگاههای همکار انجام می گیرد.
نمونه گیری های دوره ای کنترل کیفیت نیز توسط سازمان دامپزشکی و موسسه استاندارد ملی ایران انجام می گیرد.