13
آگوست

آزمایشگاه خوراک دام و طیور

دامنه فعالیت این آزمایشگاه آناليز شيميايی و فيزيكی و جستجوی میکروبی در مواد اولیه و خوراک اماده دام و طیور و آبزیان می باشد.

شامل :

پروتئين خام – CP
پروتئين قابل هضم – D P
چربي – EE
رطوبت – MOIS
ما ده خشك DM
اوره كيفي
اوره كمي
خاكستر – ASH
ازت آزاد – TVN
فيبرخام – CF
NDF
ADF
كلسيم – Ca
فسفر -P
فسفر قا بل دسترس
سديم – Na
منيزيم – Mg
مس – cu
روي – Zn
منگنز – Mn
فلوئور- F
نمك – Nacl
پراكسيد PEROX
پراكسيد استخراجي
انرژي خام
كربوهيدرات
جستجوي زئوليت در پودر ماهي
متا بی سولفیت
کشت ميكروبي (باکتریایی و قارچی)
جستجو مايكوتوكسين ها
اكرا توكسين
آفلا توكسين
زرا لئون
T2
DON
تعيين باقي مانده دارويی
آناليز كامل آب و فاضلاب
در آزمايشگاه مواد غذايي پایداران پویا شیمی کار از روشهاي كلاسيك (فيزيكي و شيميايي) و روشهاي دستگاهي جهت تجزيه مواد غذايي استفاده مي شود. در روشهاي كلاسيك اغلب از وسايل ساده آزمايشگاهي و بكارگيري واكنشهاي مختلف استفاده مي شود ولي در روشهاي دستگاهي، تجهيزات مدرن آزمايشگاهي كاربرد دارند.

اندازه گيري رطوبت

آب قسمت عمده اي از تركيبات مواد غذايي و خوراك دام وطيور را تشكيل مي دهد. قسمتي از آب مواد غذايي به آساني توسط فشار يا حرارت خارج مي شود ولي قسمتي ديگر از آب محتوي كه به صورت الصاق يا تركيب در ماده غذايي موجود است به اشكالي خارج مي شود كه به آن آب پيوسته گويند. كارشناسان آزمايشگاه مواد غذايي پایداران پویا شیمی کار اندازه گيري رطوبت ماده غذايي را به دو علت زير توصيه مي نمايند:

1- تشخيص خلوص ماده غذايي، در مواردي كه به ماده غذايي آب اضافه شده و يا رطوبت آن بيش از حد مجاز است.

2- تعيين قابليت نگهداري ماده غذايي، چون رطوبت محيط را براي رشد ميكروارگانيسم ها مساعد مي كند.

تعيين خاكستر ماده غذايی

هرگاه ماده غذايي يا خوراك دام را بوسيله حرارت يا مواد شيميايي اكسيد كرده و بسوزانيم به طوريكه مواد آلي آن از بين رفته و تنها مواد معدني آن باقي بماند، اصطلاحاً به آن خاكستر ماده غذايي مي گويند. البته اين خاكستر نمايانگر املاح ماده غذايي به طور كامل نيست، چون برخي از املاح معدني ممكن است طي روند حرارت ديدن متصاعد شوند. خاكستر توليد شده اغلب شامل موادي مانند ‌سديم، پتاسيم، منيزيم، منگنز، كلسيم، آهن، گوگرد، فسفر و كلر مي باشد .

اندازه گيري چربی

چربيهاي موجود در ماده غذايي به دو صورت آزاد و باند به ساير تركيبات وجود دارند. براي استخراج چربي روشهاي گوناگوني وجود دارد كه در اين روشها تمام مواد محلول در چربي مانند فسفوليپيدها، استرولها، اسيدهاي چرب آزاد و كاروتنوئيد ها هم اندازه گيري مي شوند.

اندازه گيري اسيدهای چرب آزاد

فساد هيدروليتيك چربي هاي مواد غذايي تحت اثر آنزيم ليپاز و در حضور آب انجام مي گيرد و اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع را شامل مي شود. آنزيم ليپاز مي تواند منشاء ميكروبي داشته و يا در خود ماده مورد نظر از قبل موجود باشد. در اين فساد اسيدهاي چرب از تركيب گليسريدي جدا مي شود و به خصوص اسيدهاي چرب 14C و كوتاهتر از آن مي توانند باعث ايجاد طعم و بوي نامطبوع در فرآورده بشوند.

اندازه گيری پراكسيد

اكسيداسيون يكي از روش هاي فساد مواد غذايي است و ماده حاصل در اين روش پراكسيد است كه توسط عدد پراكسيد سنجش مي شود و بيشتر در اسيدهاي چرب غير اشباع رخ مي دهد. به دليل اهميتي كه اكسيد اسيون چربي ها در ايجاد بدطعمي در مواد غذايي دارد، سنجش اين فاكتور داراي اهميت است. پراكسيد يا هيدروپراكسيد محصول اوليه اكسيداسيون چربي ها باشد و هر چه چربي غير اشباع تر باشد، آمادگي بيشتري براي اكسيد شدن دارد. مقدار هيدروپراكسيد توليد شده در ماده غذايي تا حد معيني قابل قبول بوده و بيش از آن بيانگر فساد ماده غذايي است.

شناسايی اسيدهای چرب

اسيدهاي چرب تنوع بسيار زيادي دارند و همين وضع سبب شده است تا چربيهاي فراواني با خصوصيات كاملا متفاوت بوجود آيند. با تعيين نوع اسيدهاي چرب يك تركيب غذايي مي توان به منبع اسيدهاي چرب آن و همچنين تقلبات احتمالي صورت گرفته پي برد. يكي از روشهاي دقيق و سريع شناسايي اسيدهاي چرب روش GLC (Gas Liquid Chromatograph) است.

اندازه گيری سديم و پتاسيم، كلسيم و فسفر

مقدار مواد معدني در مواد غذايي و خوراك دام را مي توان به روشهاي گوناگون شيميايي و دستگاهي اندازه گيري نمود. نور سنجي شعله اي (Flame Photometry) روشي است مي توان تعداد محدودي از عناصر با اين روش اندازه گيري نمود , حداكثر شامل 4 عنصر سديم، پتاسيم، كلسيم و ليتيوم مي باشد.

روش مهمتر ديگري بنام طيف سنجي جذب اتمي (Atomic Absorption Spectrophtometry) وجود دارد كه نسبتاً دقيق و ساده بوده و براي اندازه گيري مقادير ناچيز فلزات مختلف به اندازه كافي حساس مي باشد.

اندازه گيری پروتئين

پروتئينهاي پليمري از اسيدهاي آمينه هستند كه به دليل ساختمان و تركيب شيميايي خاص خود نقش مهمي در ايجاد خصوصيات فيزيكي و بافتي مناسب و لازم در مواد غذايي ايفا مي كنند. اين تركيبات همچنين از نظر ايجاد طعم و عطر در غذا حائز اهميت مي باشند.

روشهاي گوناگوني براي سنجش پروتئين ماده غذايي وجود دارد كه با توجه به نوع نمونه ،‌سرعت عمل اندازه گيري و تعداد نمونه، مي توان هر يك را به كار برد. روش ماكروكلدال در مقايسه با ساير روشها ساده تر و دقيق تر بوده و به عنوان يك روش استاندارد مورد قبول است.