نوع محصول : یدات کلسیم 1± 59%

فرمول شیمیایی : Ca(LO3)2(1)H2O

بسته بندی : بشکه های فلزی 5 و 25 کیلوگرمی