12
آگوست

واحد کنترل کیفی شرکت

منظور از کنترل کیفیت، تعیین و بکارگیری روشی است که با برنامه منظم کارشناسی موجبات تولید محصولی مطابق با استانداردهای لازم را فراهم نماید.

ادامه مطلب